Logo

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých

Sídlo:
Mudroňova 11 (Mapa)
Martin, PSČ: 036 01
 
   
Telefónný zoznam
Ordinačné hodiny

 

Ponúkané služby:

  • Vyšetrenie na ambulancii
  • Návšteva na byte v celom okrese Martin a Turčianske Teplice
  • Injekčná liečba
  • Vypísanie tlačiva práceneschopnosti

Zmluvy s poisťovňami:

  • 24 - Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
  • 25 - Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
  • 27 - Union zdravotná poisťovňa a.s.
  • Sociálna poisťovňa

(a tiež všetky bývalé zdravotné poisťovne: Spoločná ZP, Apollo ZP, Európska ZP, Sideria ZP).

   
Za vyšetrenie na Lekárskej službe prvej pomoci sa v zmysle platných právnych predpisov platí poplatok 1,99 €(slovom jedno euro, deväťdesiatdeväť centov)

Oslobodenie od poplatku:

  1. Ak po vyšetrení je pacient následne hospitalizovaný
  2. Vojak vykonávajúci povinnú vojenskú službu alebo občan vykonávajúci civilnú službu

Výkony nehradené zo zdravotného poistenia:

Odber krvi na alkohol – 3,32 € (tri eura, tridsaťdva centov)
(K tejto cene ešte dofakturuje laboratorium cenu za vyšetrenie krvi).
Klinické vyšetrenie na alkohol na žiadosť pacienta – 20,- € (dvadsať eur)
Vypísanie tlačiva práceneschopnosti pre Úrad práce 1,0 € (jedno euro)
Poskytovanie informácii v písomnej forme – podľa náročnosti a rozsahu – minimálna cena 5,- € (päť eur) – na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (okrem výnimiek určených zákonom)Ošetrenie pacienta bez zdravotného poistenia platného v EÚ (cudzinci):

Pokiaľ pacient nemá zdravotné poistenie (cudzinci) – platba je za výkony LSPP pre dospelých v sume 0,025 € (dva a pol centa) / 1 bod podľa bodovníka platného v Slovenskej republike. K cene sa pripočítava cena poskytnutých liekov kategórie A podľa platných právnych noriem. V prípade návštevy sa k cene pripočítava poplatok 0,50 € (päťdesiat centov)/1 kilometer – v oboch smeroch jazdy.

Zoznam službukonajúcich lekárov / zdravotných sestierNOVINKY